conditions

METAALUNIEVOORWAARDEN 
 
Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid 
 
1.1. 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 
die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle 
overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten 
die hiervan het gevolg kunnen zijn. 
1.2. 
De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze 
voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer. 
De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. 
1.3. 
Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene 
voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst. 
1.4. 
Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt 
door leden van de Koninklijke Metaalunie. 
Artikel 2: Aanbiedingen 
 
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 
2.2. 
Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen 
enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de 
juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 
2.3. 
De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op 
levering af fabriek, ìex worksî, conform Incoterms 2000. 
De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking. 
2.4. 
Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer 
het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om 
zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te 
brengen. 
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom 
 
3.1. 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer 
de auteursrechten en alle rechten van industriÎle 
eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, 
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, 
(proef)modellen, programmatuur enz. 
3.2. 
De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom 
van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever 
voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn 
gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer 
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. 
Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van 
deze bepaling een boete verschuldigd van Ä 25.000. Deze 
boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet 
worden gevorderd. 
3.3. 
Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als 
bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer 
gestelde termijn retourneren. Bij overtreding 
van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer 
een boete verschuldigd van Ä 1.000 per dag. Deze boete 
kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden 
gevorderd. 
Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen 
 
4.1. 
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen 
en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze 
geen directe betrekking hebben op de opdracht. 
4.2. 
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens 
hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en 
voor de functionele geschiktheid van door of namens hem 
voorgeschreven materialen. 
4.3. 
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak 
van derden met betrekking tot het gebruik van door 
of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, 
ontwerpen, materialen, monsters, modellen en 
dergelijke. 
4.4. 
Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil 
gebruiken vÛÛrdat deze worden verwerkt voor eigen rekening 
(laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor 
schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever. 
Artikel 5: Levertijd 
 
5.1. 
De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer 
bij benadering vastgesteld. 
5.2. 
Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode 
gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren 
onder de omstandigheden die hem op dat moment 
bekend zijn. 
5.3. 
De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer 
over alle commerciÎle en technische details overeenstemming 
is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, 
goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van 
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is 
ontvangen Èn aan de noodzakelijke voorwaarden voor de 
uitvoering van de opdracht is voldaan. 
5.4. 
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die 
welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd 
en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer 
de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de 
tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden 
uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning 
van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze 
worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de 
materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en 
om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in 
de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, 
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de 
planning dit toelaat. 
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door 
opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode 
verlengd met de duur van de opschorting. Als 
voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning 
van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de 
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning 
dit toelaat. 
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd 
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane 
vertraging. 
5.5. 
Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode 
geeft in geen geval recht op schadevergoeding, 
tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 
Artikel 6: Risico-overgang 
 
6.1. 
Levering vindt plaats af fabriek, ìex worksî, conform Incoterms 
2000; het risico van de zaak gaat over op het moment 
dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan 
opdrachtgever. 
6.2. 
Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever 
en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer 
voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, 
transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. 
Opdrachtgever kan zich tegen deze risicoís verzekeren. 
aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, 
 
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008. 
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. 
©Koninklijke Metaalunie 
 
6.3. 
Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van 12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij op-
aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft ge-drachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw 
bruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij op-op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opdrachtgever 
tot het moment dat hij deze in het bezit heeft nieuw van toepassing. 
gesteld van opdrachtnemer. 
12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken 
Artikel 7: Prijswijziging van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van 
7.1. 
Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgelehet 
sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer verde delen van het werk. 
worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming 
van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is Artikel 13: Aansprakelijkheid 
voltooid. 13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever 
lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is 
 
7.2. 
Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. 
in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die 
de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel 
redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. 
 
7.3. 
Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd 
en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag op-13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van 
drachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aan-de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogeleverde 
goederen in rekening brengen. gelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of 
daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de ver-
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht goeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door 
 
8.1. 
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver-opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (excluplichtingen 
op te schorten, als hij door omstandigheden die sief BTW) in rekening is gebracht. 
bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren 
en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is ver-13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 
hinderd zijn verplichtingen na te komen. a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade 
en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desge
 
 
8.2. 
Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te wenst tegen deze schade te verzekeren; 
verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andeworden 
onder andere verstaan de omstandigheid dat leve-re verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van 
ranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt 
niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aard-gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid 
bevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient 
het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblok-zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; 
kades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekelooshandelsbeperkingen. 
heid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten 
van opdrachtnemer. 
 
8.3. 
Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als 
de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes 13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door 
maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na af-of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten geloop 
van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van volge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op 
de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ont-verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerbonden. 
Partijen hebben in dat geval geen recht op ver-king opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor 
goeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te diens rekening aangeleverd nieuw materiaal. 
lijden schade. 
13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspra-
Artikel 9: Omvang van het werk ken van derden wegens productenaansprakelijkheid als 
9.1. 
Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtontheffingen 
en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn gever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit 
om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. 
9.2 
In de prijs van het werk zijn niet begrepen: Artikel 14: Garantie 
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, 
14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden 
metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overherstel- 
of ander bouwkundig werk; eengekomen prestatie. 
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of 
andere infrastructurele voorzieningen; 14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van 
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan 
werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde 
op of bij het werk aanwezige zaken; periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde con-
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of 
structie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de 
afval; keuze daarvan. 
e. reis- en verblijfkosten. 
Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte 
Artikel 10: Wijzigingen in het werk materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze her
 
 
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- 
stellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer her-
of minderwerk als: steld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten 
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de speci- 
franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demonficaties 
of het bestek; tage en montage van deze delen en de eventueel gemaak-
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet over- 
te reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opeenstemt 
met de drachtgever. 
werkelijkheid; 
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt 14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het beafgeweken. 
werken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal 
dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde perio
 
 
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de 
de in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerprijsbepalende 
factoren die geldt op het moment dat het king. 
meerwerk wordt verricht. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, 
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: 
de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het -de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opsluiten 
van de overeenkomst. drachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren; 
 
 
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk 
-het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het 
overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden; 
van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening -opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van 
brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het de factuur. 
gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer. 
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een 
Artikel 11: Uitvoering van het werk zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 ge11.1. 
Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk- 
noemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverzaamheden 
ongestoord en op het overeengekomen tijdstip de zaak. 
kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden 
de beschikking krijgt over de benodigde voor-Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan 
zieningen, zoals: moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terugge-
gas, water en elektriciteit; 
zonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: 
-verwarming; 
-de zaak herstelt; 
-afsluitbare droge opslagruimte; -de zaak vervangt; 
op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschre--opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van 
ven voorzieningen. de factuur. 
 
11.2. Opdrachtgever is 
aansprakelijk voor alle schade, onder 14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de instalandere 
als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of be-latie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opschadiging, 
aan zaken van opdrachtnemer, van opdracht-drachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de 
gever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor deugdelijkheid van de installatie en/of montage. 
het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de 
plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is 
andere overeengekomen plaats. uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel 
gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van 
 
11.3. Wanneer opdrachtgever zijn 
verplichtingen zoals om-opdrachtgever. 
schreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging 
in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, 14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en op-
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra op-drachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekodrachtgever 
alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de men geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid 
planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fa-
aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertra-brieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op 
ging voortvloeiende schade. grond van dit artikel. 
Artikel 12: Oplevering van het werk 14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de 
 
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen 
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; en/of de bewerking opnieuw uit te voeren. 
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. 
Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik 14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie 
dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van op-
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft 
drachtnemer heeft voldaan. 
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever 
niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk ken-14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gebaar 
heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedge-volg zijn van: 
keurd; -normale slijtage; 
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van 
-onoordeelkundig gebruik; 
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen -niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die -installatie, montage, wijziging of reparatie door opingebruikname 
van het werk niet in de weg staan. drachtgever of door derden. 
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die 
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht 
niet nieuw waren op het moment van levering of op za-
dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te ma-ken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door 
ken aan opdrachtnemer. of namens hem zijn aangeleverd; 
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren 
van zaken van opdrachtgever. 
Artikel 15: Reclamaties 
 
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep 
meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek 
heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken 
schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd. 
 
Artikel 16: Niet afgenomen zaken 
 
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, 
blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. 
Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever 
opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken 
van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW. 
 
Artikel 17: Betaling 
 
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer 
of op een door opdrachtnemer aangewezen 
rekening. 
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt 
plaats: 
a. bij balieverkoop contant; 
b. bij termijnbetaling: 
-40% van de totale prijs bij opdracht; 
50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal 
of als de levering van materiaal niet in de opdracht is 
begrepen na aanvang van de werkzaamheden; 
-10% van de totale prijs bij oplevering; 
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum. 
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever 
verplicht op verzoek van opdrachtnemer een 
naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te 
verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde 
termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer 
heeft in dat geval het recht de overeenkomst 
te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer 
te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake 
is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke 
schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is. 
17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar 
als: 
a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling 
aanvraagt; 
c. beslag op 
zaken of vorderingen van opdrachtgever 
wordt gelegd; 
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; 
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te 
worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, 
onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen 
de 
overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct 
rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 
12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze 
hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van 
de maand gezien als een volle maand. 
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden 
binnen de 
overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan 
opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd 
met een minimum van Ä 75,=. 
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: 
over de eerste Ä 3.000,= 15% 
over het meerdere tot Ä 6.000,= 10% 
over het meerdere tot Ä 15.000,= 8% 
over het meerdere tot Ä 60.000,= 5% 
over het meerdere vanaf Ä 60.000,= 3% 
 
 
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger 
zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de 
werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. 
 
17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het 
gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband 
met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. 
Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
 
18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde 
zaken zolang opdrachtgever: 
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van 
zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige 
overeenkomsten; 
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit 
zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; 
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van 
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, 
rente en kosten, niet heeft voldaan. 
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud 
rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening 
niet bezwaren. 
18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft 
ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever 
staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden 
waar deze zaken zich bevinden. 
18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud 
omdat de geleverde zaken zijn vermengd, 
vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht 
de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te 
verpanden. 
Artikel 19: BeÎindiging 
 
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er 
sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer 
hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds 
goedvinden beÎindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval 
recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden 
verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. 
 
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, 
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan 
uitsluiting is toegestaan. 
20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is 
in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis 
van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. 
Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken 
en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting 
zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen. 
 
 
Design by McPherson's Media
voorwaarden